Kritériá na prijatie pre uchádzačov o štúdium

Súkromné gymnázium, Kremnická 26, 851 01 Bratislava

Email:podstavkova@ipgymnazium.sk Tel. kontakt: +421 905 777 888

a) štvorročné denné štúdium:

  • do prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu môže byť prijatý len uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b) zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhovel požiadavkám prijímacieho konania.
  • formu prijímacej skúšky určuje riaditeľka školy a je v súlade so vzdelávacími štandardami štátneho vzdelávacieho programu odboru vzdelávania na základnej škole.
  • pre uchádzačov, ktorí sa hlásia na štúdium v šk. roku 2024/2025 je podmienkou na prijatie úspešné ukončenie vzdelania poskytovaného základnou školou a úspešné vykonanie prijímacej skúšky.
  • prijímacia skúška sa bude konať formou písomného testu z matematiky a zo slovenského jazyka, pričom na vypracovanie testu z každého predmetu má žiak 60 minút. Prijímacie testy z matematiky aj slovenského jazyka sú v súlade so vzdelávacími štandardami štátneho vzdelávacieho programu odboru vzdelávania na základnej škole.
  • Súčasťou prijímacieho konania je aj osobný pohovor s každým uchádzačom o štúdium na našej škole.

b) päťročné bilingválne denné štúdium v anglickom jazyku:

  • do prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu môže byť prijatý len uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b) zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhovel požiadavkám prijímacieho konania.
  • formu prijímacej skúšky určuje riaditeľka školy a je v súlade so vzdelávacími štandardami štátneho vzdelávacieho programu odboru vzdelávania na základnej škole.
  • pre uchádzačov, ktorí sa hlásia na štúdium v šk. roku 2024/2025 je podmienkou na prijatie úspešné ukončenie vzdelania poskytovaného základnou školou a úspešné vykonanie prijímacej skúšky.
  • prijímacia skúška pozostáva z talentovej písomnej skúšky – test všeobecných študijných predpokladov a test z jazykových predpokladov.
  • Súčasťou prijímacieho konania je aj osobný pohovor s každým uchádzačom o štúdium na našej škole.

Termíny prijímacích skúšok, ako aj bližšie informácie sú aktualizované na stránke www.ipvzdelavanie.sk .