Jedáleň

Naša školská jedáleň je zaradená v sieti škôl a školských zariadení.

Výroba jedál a pokrmov sa zabezpečuje v súlade s Vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 330 zo dňa 14.8.2009 Z.z. o zariadení školského stravovania.

Jedálny lístok sa zostavuje podľa Prílohy č.1 k Vyhláške č. 330/2009 Z.z.

Jedálny lístok je zverejnený na tabuli vedľa sekretariátu školy.

Výška stravného :

• stravná jednotka na deň je 5,30 € pre študentov vo veku od 14 do 18 rokov.

Úhrada stravného:

  • v hotovosti na sekretariáte
  • prevodom na číslo účtu SK94 1100 0000 0029 4103 3380, pričom je potrebné uviesť variabilný symbol, ktorý Vám bude pridelený – každý má svoj variabilný symbol
  • konštantný symbol 0308
  • do poznámky pri prevode prosíme uviesť meno a priezvisko dieťaťa, slovo obedy a uviesť, za ktorý mesiac je platba /Príklad: Janka Kutková. Obedy12/2022 /
  • zaplatené dni sa nenahrádzajú ani neprenášajú z jedného mesiaca do druhého
  • v prípade nahlásenej neprítomnosti sa poplatok za stravu vráti, strava sa odhlasuje ráno sms správou najneskôr do 8:00 na telefónnom čísle 0905 777 888.