Prihlásenie sa na školu

V školskom roku 2023/2024 otvárame jednu triedu 1.ročník gymnázia.

Kritéria prijatia tu

Pre záujemcov o štúdium na našej škole máme pripravený nezáväzný kontaktný formulár.

Jeho vyplnením sa dostanete do zoznamu záujemcov a pozveme Vás na deň otvorených dverí.

Na dni otvorených dverí sa dozviete viac o našej škole, o našej filozofii a je tam priestor aj na Vaše otázky.

Tiež Vás budeme informovať o termíne podania prihlášok na školu, kritériách prijatia a o ďalšom postupe.

Prijímacie konanie
4-ročné štúdium

Do 1.ročníka 4–ročného gymnázia prijímame žiakov na základe prijímacích skúšok. Poradie prijatých uchádzačov sa zostavuje podľa výsledkov prijímacích skúšok z matematiky a zo slovenského jazyka. Váš záujem prejavíte odoslaním Prihlášky na strednú školu. Pozvánky na prijímacie skúšky odošleme emailom najneskôr 5 dní pred termínom konania prijímacích skúšok.

Termíny prijímacích skúšok sú 4. a 9. máj 2023.
Podmienky prijatia na štúdium sú:

  1. Doručenie riadne vyplnenej prihlášky (elektronická prihláška cez EduPage/eŠkolu alebo poštou na originálnom tlačive Prihláška na strednú školu) spolu s kópiami vysvedčení z konca 4. a z 1. polroka 5. ročníka a pre žiakov s diagnostikou všeobecného intelektového nadania alebo so špeciálnymi výchovno–vzdelávacími potrebami pripojte aj správu z CPPPaP. Prihlášku s ostatnými dokumentami je potrebné doručiť do 20. marca 2023.
  2. Absolvovanie prijímacích pohovorov s výsledkom lepším než určuje hranica možnosti prijatia (počet žiakov v triede a najmenej 50% úspešnosť).
  3. Podpísanie Zmluvy o štúdiu medzi rodičmi a školou v termínoch určených školou.
  4. Zaplatenie zápisného v termíne určenom školou.

Údaje o škole
Súkromné gymnázium

Kremnická 26
851 01 Bratislava
EDUID:100000894
Študijný odbor: 7902 J 00 gymnázium

Zanechajte nám svoj kontakt
A my sa čoskoro ozveme !