Vyučovacie predmety

5-ročné bilingválne gymnázium v anglickom jazyku

 • Prvý školský rok sa vyučuje anglický jazyk 16 hodín týždenne anglický jazyk a zvyšné predmety sú v slovenskom jazyku.
 • Od druhého školského roka sa vyučujú najmenej 3 predmety v anglickom jazyku.
 • U nás to bude: Biológia, Chémia, Geografia, Matematika, Informatika, Dejepis.

4-ročné gymnázium

 • Mimoriadnu pozornosť venujeme jazykovej príprave.
 • Naším cieľom je, aby náš absolvent aktívne ovládal cudzí jazyk.
 • Využívame aj rozširujúce hodiny v učebnom pláne.
 • Našou hlavnou úlohou je pripraviť študentov na možnosť vysokoškolského štúdia.

Čítajte ďalej a zistite viac o našom spôsobe vyučovania 👇🏻

Vyučovanie v našej škole prebieha rôznymi vyučovacími formami. Od klasického vyučovania v triede, cez projektové vyučovanie, pokusy v odborných učebniach, exkurzie, zájazdy v zahraničí až po online, prípadne kombinované vyučovanie.

Naša škola disponuje špičkovými odborníkmi na jednotlivé predmety, čo umožňuje prípravu žiakov na reálny život s vysokou úrovňou profesionality. Učitelia našej školy sú skúsení a kvalifikovaní. Pristupujú k výučbe s láskou a záujmom, čo umožňuje žiakom rozvíjať svoje znalosti a schopnosti na vysokej úrovni.

Rovnocennosť a zodpovednosť sú tiež dôležitými hodnotami, ktoré sa na našej škole cenia. Každý žiak je vnímaný rovnako, bez ohľadu na sociálne pozadie, a podporovaný v rozvoji svojich schopností a záujmov. Zodpovednosť sa tiež vyzdvihuje, pretože žiaci sú zodpovední za svoje vlastné učenie a rozvoj.

Okrem toho sa naša škola snaží prispôsobiť výučbu tak, aby sa žiaci venovali predmetom, ktoré ich najviac bavia. Tým sa zabezpečuje, že žiaci sa cítia motivovaní a zapojení do výučby, čo umožňuje rozvoj ich individuálnych záujmov a talentov.

V závere, IP Gymnázium poskytuje kvalitné vzdelanie s dôrazom na individuálny rozvoj, slobodu a odbornú prípravu. Snažíme sa rozvíjať žiakov ako celistvých jedincov, ktorí sú pripravení na reálny život a schopní prispieť k spoločnosti. To znamená, že naši žiaci sú vybavení nevyhnutnými zručnosťami a znalosťami potrebnými pre úspech v dnešnom svete, a rovnako tak sú schopní prispieť k spoločnosti ako aktívni a zodpovední členovia. V IP Gymnáziu sme hrdí na to, že sme schopní poskytnúť komplexnú a kvalitnú vzdelávaciu skúsenosť pre našich žiakov.

Súkromné gymnázium /denné štúdium/
Na dennom štúdiu sú 2 cudzie jazyky povinné.

„Naučiť sa učiť znamená nemusieť sa mučiť“ – pozri si zoznam predmetov, v ktorých sa budeš
vzdelávať:

 • Slovenský jazyk a literatúra – predmet vyučuje skúsený pedagóg Mgr. Daniel Sládek. Študoval na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a častokrát svojim žiakom hovorí: „Pamätajte, že aj tá najťažšia hodina slovenčiny má len 45 minút!“ Našimi vyučovacími metódami sa snažíme zo slovenčiny neurobiť postrach a rozvíjať v žiakoch základné národné hodnoty a naučiť ich používať spisovný jazyk.
 • Anglický jazyk – predmet vyučuje naša skúsená „angličtinárka“ PhDr. Sylvia Takácsová. Vyštudovala Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Dnes sa anglický jazyk používa nielen v krajinách, s ktorými má spoločnú históriu, ale je to jazyk svetovej business sféry a taktiež jazyk Hollywoodu. Naučíme Vás pochopiť, prečo je v dnešnej dobe tak dôležité vedieť angličtinu. Venujme sa teda jazyku, ktorý je dôležitý pre pracovnú aj priateľskú komunikáciu. Študenti si môžu voliť angličtinu ako prvý alebo druhý cudzí jazyk.
 • Nemecký jazyk – predmet vyučuje zábavnou formou Mgr. Vladis Král, ktorý je na hodinách nemčiny skutočným „kráľom katedry“. Vyštudoval Pedagogickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave a z hodín nemčiny robí zaujímavé konverzačné činnosti. Hovorí sa, že koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom. Dnes už nie je neobvyklé ovládať viac ako jeden cudzí jazyk. Náš učiteľ zastáva názor, že existuje veľa dôvodov, prečo sa učiť cudzie jazyky, no hlavný je ten, že znalosť reči iných národov nám prináša možnosti.
 • Fyzika – predmet vyučuje Ing. Kristián Maász. Študoval na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave. Náš učiteľ vás uvedie do fyzikálnych záhad fungovania sveta. V tomto predmete získate prehľad o fyzikálnych javoch, ktoré mnohé záhady vysvetľujú. Cieľom vzdelávania v predmete fyzika nie je len získať, čo najväčšie množstvo poznatkov, ale naučiť sa s nimi aj pracovať. Budete rozvíjať svoju schopnosť pozorovať, experimentovať, triediť informácie a nachádzať medzi nimi súvislosti.
 • Pedagóg vyučuje predmet aj v anglickom jazyku.
 • Chémia – predmet vyučuje Mgr. Alexandra Zonová. Vyštudovala Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Otázka „Prečo sa mám učiť tento predmet?“ nie je nezvyčajná, ktorá sa zaoberá štúdiom života. Naučíme vás klásť otázky, komentovať, hodnotiť dôkazy a riešiť problémy. Budeme študovať evolúciu, prírodnú históriu a ochranu vzácnych druhov rastlín a živočíchov, ako aj skúmať interakcie živých organizmov so svetlom, životným prostredím a navzájom.
 • Pedagóg vyučuje predmet aj v anglickom jazyku.
 • Dejepis – predmet vyučuje skúsený pedagóg Mgr. Daniel Sládek. Študoval na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Častokrát sa stretávame s otázkou: „Prečo by nás mala zaujímať minulosť?“ …… predsa preto, aby sme pochopili súčasnosť. Dejiny sú poučením pre ľudstvo, aby sa mohlo poučiť zo svojich chýb. Človek nepoznajúci svoje dejiny je človek bez identity. Každý národ má svoje dejiny, smutné, či šťastné. „Úcta k minulosti je vlastnosť odlišujúca vzdelanca od divocha.“ — je to výrok Alexandra Sergejeviča Puškina.
 • Pedagóg vyučuje predmet aj v anglickom jazyku.
 • Geografia – predmet vyučuje Doc. RNDr. František Križan, PhD. skutočne zábavným a pútavým spôsobom. Vyštudoval Prírodovedeckú fakultu UK v Bratislave a na jej akademickej pôde aj naďalej pôsobí. Riadi sa zásadou, že geografia má učiť žiakov premýšľať v súvislostiach. Náš učiteľ je majster vo vymýšľaní aktivít, ktoré žiakov hravou formou vtiahnu do záhad tohto predmetu. Jeho cieľom je, aby žiaci získali „geografické myslenie“, teda aby rozmýšľali v súvislostiach a prepájali poznatky z tejto disciplíny s reálnym svetom. Ako príklad uvádzame prácu s mapou – aby sa žiak vedel vďaka nej orientovať je základ, no je možné z nej vyčítať aj množstvo iných, zaujímavých informácií.
 • Pedagóg vyučuje predmet aj v anglickom jazyku.
 • Občianska náuka – predmet vyučuje PaedDr. Katarína Lakatoš, ktorá študovala na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave, kde získala aj doktorát. Občianska náuka sa dnes nedá vyučovať klasickými spôsobmi. Nestačí v triede prezentovať princípy a očakávať, že si ich študenti osvoja. Svet sa príliš rýchlo mení, aj žiaci dnes uvažujú oveľa samostatnejšie ako kedysi. Všetko, čo sa dozvedajú v škole, okamžite konfrontujú so svojimi životnými skúsenosťami, so sociálnymi sieťami, s ponukou médií, aj s názormi v rovesníckych skupinách. Naša učiteľka sa riadi zásadou, že nie ona učí žiakov, ale žiaci sa učia sami pod jej vedením.
 • Pedagóg vyučuje predmet aj v anglickom jazyku.
 • Matematika – predmet vyučuje skúsená učiteľka Mgr. Ingrid Šmelková. Študovala na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave.
 • Pani Šmelková je milá a energická osoba, ktorá svoje hodiny prezentuje živo a veľmi interaktívne.
 • Matematika je jeden zo zložitejších predmetov a preto tvoríme priestor pre individuálnejší prístup pri vysvetlovaní a trénovaní učiva.
 • Pedagóg vyučuje predmet aj v anglickom jazyku.
 • Informatika – predmet vyučuje Ing. Kristián Maász. Študoval na Fakulte informatiky
  a informačných technológií STU v Bratislave. Prečo je dôležité učiť sa IT gramotnosti? Náš
  učiteľ sa prikláňa k názoru, že IT gramotnosť pomáha v bežnom živote a otvára
  nové možnosti. Nie je tajomstvom, že odbor IT je dnes jedným z najrýchlejšie sa
  rozrastajúcich odvetví. Každú chvíľu do tohto odboru pribúdajú nové a nové pracovné
  príležitosti dostupné hlavné ľuďom s programátorskými skúsenosťami. Technologické
  spoločnosti rastú ako huby po daždi a možno to budete práve vy – naši študenti, ktorí sa
  budete podieľať na budúcich technologických projektoch. Dopyt po mladých informatikoch je dnes veľmi silný. Prácu na čiastočný úväzok možno zohnať dokonca už počas štúdia.
 • Pedagóg vyučuje predmet aj v anglickom jazyku.
 • Umenie a kultúra – predmet vyučuje PaedDr. Katarína Lakatoš. Predmet reflektuje na svet
  kultúry i umenia, v rámci ktorého sa učíte:
  • rozlišovať hlavné umelecké druhy,
  • opisovať a verbalizovať svoje estetické zážitky z vnímania umeleckých diel,
  • chápať význam umenia v každodennom živote.
 • Pedagóg vyučuje predmet aj v anglickom jazyku.
 • Telesná a športová výchova – predmet vyučuje Ing. Kristián Maász. Telesná výchova je na
  našej škole viac orientovaná na celú osobnosť žiaka a študenta, aby sa rozvíjal a vytvoril si
  pritom vzťah k pohybu. Ponúkame žiakom a študentom rôzne druhy pohybových aktivít,
  ktoré majú pre nich význam, zdravotný dosah a zároveň sú pre nich atraktívne.
 • Pedagóg vyučuje predmet aj v anglickom jazyku.

Povinne voliteľné predmety, podľa výberu a záujmu študentov, ktoré sa vyučujú počas 4-ročného a 5-ročného štúdia.

Nepovinne voliteľné predmety, taktiež podľa výberu a záujmu študentov, ktoré sa vyučujú počas 4-ročného štúdia a 5-ročného štúdia.

Výber povinne voliteľných a nepovinne voliteľných predmetov je veľmi široký a prispôsobuje sa záujmu študentov. Záujem o ne škola zisťuje ešte pred začiatkom nového školského roka.

Riaditeľ školy:
PaedDr. JUDr. PhDr. Ivona Podstavková, PhD.