Školné

Financovanie školy

Naša škola je zaradená do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, preto je financovanie školy zložené z dvoch základných zdrojov – príspevkov rodičov a štátnej dotácie.

Príspevky rodičov pozostávajú z platenia jednorazového zápisného a z príspevku rodičov (školného) na daný školský rok.

Zápisné je jednorazový príspevok na celú dobu štúdia dieťaťa a zabezpečuje služby spojené s otvorením novej triedy. Rodičia zaplatia tento príspevok pri podpise Zmluvy o štúdiu.

Každoročný príspevok rodičov (školné) škola použije za nadštandard vo vzdelávacích službách.

V prípade, ak študent zanechá štúdium, zaplatené príspevky sa nevracajú.

Výšku príspevkov určuje škola každoročne s ohľadom na zmeny ekonomických podmienok v celoštátnom meradle tak, aby ich výška v pomere k cenám zostávala zachovaná.

4-ročné gymnázium

Výška zápisného pre zápis žiaka na školský rok 2024/2025 je 600,- €.

 • Zápisné na štúdium sa uhrádza spolu s prvou splátkou pri nástupe na štúdium

Výška školného na školský rok 2024/2025 je 2200,- €.

 • Zákonný zástupca študenta je povinný zaplatiť príspevok vo výške 2200,- € v troch splátkach:
  • 1. splátka do piatich pracovných dní od podpísania zmluvy vo výške 800,- € v 1.ročníku, vo vyšších ročníkoch do 15. júna príslušného roka
  • 2. splátka do 15. novembra príslušného roka vo výške 700,- €
  • 3. splátka do 28. februára príslušného roka vo výške 700,- €
 • Pri štúdiu v zahraničí zaplatí študent zápisné a pomernú časť príspevku, t. j. za každý začatý mesiac na súkromnom gymnáziu. V prípade, že bude v zahraničí celý školský rok, zaplatí len zápisné.

5-ročné bilingválne gymnázium v anglickom jazyku

Výška zápisného pre zápis žiaka na školský rok 2024/2025 je 600,- €.

 • Zápisné na štúdium sa uhrádza spolu s prvou splátkou pri nástupe na štúdium.

Výška školného na školský rok 2024/2025 je 3000,- €.

 • Zákonný zástupca študenta je povinný zaplatiť príspevok vo výške 3000,- € v troch splátkach:
  • 1. splátka do piatich pracovných dní od podpísania zmluvy vo výške 1000,- € v 1.ročníku, vo vyšších ročníkoch do 15. júna príslušného roka
  • 2. splátka do 15. novembra príslušného roka vo výške 1000,- €
  • 3. splátka do 28. februára príslušného roka vo výške 1000,- €
 • Pri štúdiu v zahraničí zaplatí študent zápisné a pomernú časť príspevku, t. j. za každý začatý mesiac na súkromnom gymnáziu. V prípade, že bude v zahraničí celý školský rok, zaplatí len zápisné.