Kto sme

Adresa našej webovej stránky je: https://www.ipvzdelavanie.sk.

Súbory cookies

Ak navštívite našu stránku , uložíme dočasné súbory cookies na určenie toho, či váš prehliadač akceptuje súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a sú odstránené pri zatvorení prehliadača.

S kým zdieľame vaše údaje

Vaše osobné údaje nezdielame so žiadnou tretiou stranou

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Vaše osobné údaje uchovávame pokiaľ s Vami udržujeme obchodný stav, alebo pokiaľ nepožiadate o odstránenie Vaších údajov z našej databázy.

Aké práva máte nad svojimi údajmi

Môžete požiadať o export vašich osobných údajov, ktoré o vás ukladáme, včetne údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tak isto požiadať o vymazanie osobných údajov. To sa ale netýka údajov, ktoré o vás musíme uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam sa vaše údaje odosielajú

Vaše osobné údaje sa odosielajú na našu mailovú adresu

ZÁZNAM O POSKYTNUTÍ INFORMÁCIÍ

v súlade s Článkom 13 Nariadenia (EÚ) 2016/679 a § 19 Zákona č. 18/2018 Z. z.

PREVÁDZKOVATEĽ

Názov:ANIMATO s.r.o.
Sídlo:Kremnická 26, 85101 Bratislava
IČO:51420970
Tel.:421905777888
E-mail:socialmedia@ipvzdelavanie.sk

(ďalej len „prevádzkovateľ“ alebo „Poskytovateľ“)

DOTKNUTÁ OSOBA

Záujemca, ako fyzická osoba – nepodnikateľ, ktorá najneskôr v deň udelenia súhlasu s týmito VOP dovŕšila vek 16 (slovom: šestnásť) rokov, alebo fyzická osoba – podnikateľ, v zmysle bodu 1.4 Článku I Všeobecných obchodných podmienok www.ipvzdelavanie.sk upravujúcich vzťah Autora diela, Poskytovateľa, Prevádzkovateľa webhostingu a Záujemcu (ďalej len „VOP“)

(ďalej len „dotknutá osoba“ alebo „Záujemca“)

OBOZNÁMENIE DOTKNUTEJ OSOBY

 1. Dotknutá osoba svojim podpisom potvrdzuje, že bola v plnom rozsahu oboznámená s právnym základom spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom v zmysle Nariadenia (EÚ) 2016/679 (ďalej len „nariadenie“) a Zákona č. 18/2018 Z. z. (ďalej len „zákon“), ktorým je nevyhnutnosť spracúvania osobných údajov na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy o poskytnutí služieb (objednávky služieb) medzi Záujemcom a Poskytovateľom na základe žiadosti dotknutej osoby ako i nasledujúce plnenie samotnej zmluvy (vybavenie objednávky alebo poskytnutie služby) medzi Poskytovateľom a Záujemcom, podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona č. 18/2018 Z. z.,
 2. Dotknutá osoba zakliknutím príslušného zaškrtávacieho tlačidla potvrdzuje, že bola v plnom rozsahu oboznámená s účelom spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom, na základe uvedených právnych základov, v zmysle nariadenia a § 19 bod 1 písm. c) zákona, ktorým je najmä:
  • komunikácia prevádzkovateľa s dotknutou osobou vo veci záujmu dotknutej osoby o vstup do zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom,
  • objednanie si služieb poskytovaných prevádzkovateľom a potvrdenie ich objednávky prevádzkovateľom,
  • vybavenie objednávky dotknutej osoby poskytnutím služieb prevádzkovateľa,
  • vedenie elektronickej databázy kontaktov (ďalej len „RS“) on-line časovo, miestne a obsahovo určených objednávok služieb zákazníkov a budúcich zákazníkov Poskytovateľa,
  • ďalšie interné a prevádzkové potreby Poskytovateľa v súlade s VOP.
 1. Dotknutá osoba zakliknutím príslušného zaškrtávacieho tlačidla potvrdzuje, že bola v plnom rozsahu oboznámená s rozsahom spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom, na základe uvedeného právneho základu, v zmysle nariadenia a zákona, ktorým sú bežné osobné údaje, a to najmä: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, ako aj všetky ďalšie osobné údaje, ktoré dotknutá osoba dobrovoľne poskytne prevádzkovateľovi a tretím stranám v budúcnosti v súlade s uvedeným právnym základom ich spracovania, elektronické identifikátory, a to najmä: IP adresa, miesto a čas vytvorenia objednávky, ako i všetky ďalšie údaje, ktoré dotknutá osoba pri použití RS prevádzkovateľovi poskytne v záujme objednania konzultácie poskytnutia služieb u prevádzkovateľa, pričom prevádzkovateľ sa pri ich spracúvaní riadi zásadou minimalizácie osobných údajov v súlade s § 8 zákona.
 2. Dotknutá osoba bola v plnom rozsahu oboznámená o tom, že osobné údaje poskytnuté za uvedeným účelom nebudú poskytnuté ďalším príjemcom osobných údajov, v zmysle nariadenia a § 19 bod 1 písm. e) zákona.
 3. Dotknutá osoba zakliknutím príslušného zaškrtávacieho tlačidla potvrdzuje, že bola v plnom rozsahu oboznámená s dobou spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom, na základe uvedeného právneho základu, v zmysle nariadenia a § 19 bod 2 písm. a) zákona, ktorá zodpovedá dobe potrebnej na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú, dobe do vypovedania VOP Záujemcom, ako i dobe po ktorú je prevádzkovateľ povinný osobné údaje alebo niektoré z nich archivovať v súlade s platnými právnymi predpismi, pričom prevádzkovateľ sa pri ich spracúvaní riadi zásadou minimalizácie uchovávania osobných údajov v súlade s § 10 zákona.
 4. Dotknutá osoba zakliknutím príslušného zaškrtávacieho tlačidla potvrdzuje, že bola v súlade s § 19 bod 1 písm. f) zákona v plnom rozsahu oboznámená o tom, že prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť jej osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii alebo medzinárodnej organizácie.
 5. Dotknutá osoba zakliknutím príslušného zaškrtávacieho tlačidla potvrdzuje, že bola v súlade s § 19 bod 2 písm. d) zákona v plnom rozsahu oboznámená s právom na návrh na začatie konania podľa § 100 zákona.
 6. Dotknutá osoba bola v súlade s § 19 bod 2 písm. e) zákona v plnom rozsahu oboznámená o tom, že poskytovanie osobných údajov prevádzkovateľovi je predzmluvnou a zmluvnou požiadavkou, ako aj o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov, ktorými sú najmä:
 1. nezahájenie komunikácie prevádzkovateľa s dotknutou osobou vo veci záujmu dotknutej osoby o vstup do zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom,
 2. nemožnosť objednania si služieb poskytovaných prevádzkovateľom a/alebo nepotvrdenie ich objednávky prevádzkovateľom,
 3. nevybavenie objednávky dotknutej osoby poskytnutím služieb prevádzkovateľa,
 4. nemožnosť zápisu a evidencie on-line časovo, miestne a obsahovo určených objednávok služieb do RS,
 5. nemožnosť plnenia ďalších interných a prevádzkových potrieb Poskytovateľa v súlade so záujmom Záujemcu a VOP.
 1. Dotknutá osoba zakliknutím príslušného zaškrtávacieho tlačidla potvrdzuje, že bola v súlade s § 19 bod 2 písm. f) zákona v plnom rozsahu oboznámená o tom, že prevádzkovateľ nevykonáva s osobnými údajmi automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona.
 2. Dotknutá osoba zakliknutím príslušného zaškrtávacieho tlačidla potvrdzuje, že bola, v zmysle § 19 bod 2 písm. b) zákona, v plnom rozsahu oboznámená s právom požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa jej osoby v súlade s § 21 zákona, o práve na opravu osobných údajov v súlade s § 22 zákona, o práve na vymazanie osobných údajov v súlade s § 23 zákona, o práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov v súlade s § 24 zákona, o práve namietať spracúvanie osobných údajov v súlade s § 27 zákona, ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov v súlade s § 27 zákona.
 3. Dotknutá osoba zakliknutím príslušného zaškrtávacieho tlačidla potvrdzuje, že bola, v zmysle nariadenia a zákona, v plnom rozsahu oboznámená so spracúvaním nevyhnutného rozsahu ňou poskytnutých osobných údajov zmluvne povereným sprostredkovateľom v zmysle § 34 zákona, ktorý poskytuje dostatočné záruky na prijatie primeraných technických a organizačných opatrení tak, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky nariadenia a zákona, a aby sa zabezpečila ochrana práv dotknutej osoby:
 4. ANIMATO, s. r. o. so sídlom Kremnická 26, 851 01 Bratislava, IČO: 50638050, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 116206/B, ako prevádzkovateľ servera a webhostingových služieb pre RS, t. j. Prevádzkovateľ webhostingu v zmysle VOP.
 1. Dotknutá osoba zakliknutím príslušného zaškrtávacieho tlačidla potvrdzuje, že bola v súlade s nariadením a zákonom v plnom rozsahu oboznámená o tom, že poskytnuté osobné údaje budú spracúvané prostredníctvom automatizovaných, čiastočne automatizovaných, alebo neautomatizovaných prostriedkov spracúvania, pričom sa uplatňujú primerané technické, organizačné a personálne bezpečnostné opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania, ktoré sú deklarované formou bezpečnostnej dokumentácie prevádzkovateľa a osobné údaje spracúvajú len oprávnené osoby, ktoré boli náležitým spôsobom poučené.
 2. Dotknutá osoba zakliknutím príslušného zaškrtávacieho tlačidla potvrdzuje, že v súlade s § 9 zákona sú jej osobné údaje poskytnuté prevádzkovateľovi na spracúvanie pravdivé, aktuálne a úplné, a podľa potreby aktualizované, a zaväzuje sa bez zbytočného odkladu, najneskôr do 3 (slovom: troch) pracovných dní, oznámiť prevádzkovateľovi každú zmenu svojich osobných údajov.
 3. Dotknutá osoba zakliknutím príslušného zaškrtávacieho tlačidla na znak súhlasu potvrdzuje, že si obsah záznamu o poučení riadne prečítala a jeho obsahu porozumela, pričom jej vôľa udeliť ho je slobodná, určitá a vážna.