Kedy je dieťa zrelé do školy

Pod pojmom školská zrelosť (spôsobilosť, pripravenosť) sa rozumie schopnosť dieťaťa prevziať a úspešne
plniť požiadavky kladené na jeho osobnosť v začiatočných fázach školského vyučovania. Tieto požiadavky
sa vzťahujú na telesnú, intelektuálnu, sociálnu a morálnu stránku osobnosti dieťaťa.


Charakteristika školskej zrelosti, ktorá sa posudzuje pri zápise detí do 1. ročníka ZŠ obsahuje:
1) Telesnú zrelosť – zahŕňa celkový stav vývinu organizmu dieťaťa a jeho zdravia (imunita, sila, chrbtica …)
2) Rozumovú zrelosť – predpokladá sa diferencované vnímanie v oblasti vizuálnej a akustickej, dieťa je
schopné rozlíšiť zvukovú a vizuálnu podobu slova, rozvíja sa logické myslenie (aj keď je stále spojené
s konkrétnymi predmetmi a činnosťami), zvláda analýzu celku na časti (predpoklad pre zvládnutie
výučby čítania, písania a počítania).
3) Percepčnú zrelosť – odráža sa v stupni rozvoja detskej kresby, ktorá je detailnejšia a v schopnosti
napodobniť predložený tvar. Úzko súvisí s rozvojom jemnej motoriky, grafomotoriky a senzorickej
koordinácie.
4) Citovú zrelosť – predpokladá sa relatívna emocionálna stabilita a zníženie impulzívnych reakcií
v detských prejavoch, kladný vzťah k učeniu, školskej práci a samostatný postup od hry k cieľavedomej
práci s dokončením úlohy.

5) Sociálnu zrelosť – spočíva v prijatí role školáka a zvládnutí jednoduchých sociálnych situácií v škole,
v prejavení potreby stýkať sa s rovesníkmi a inými ľuďmi, spolupracovať, podriadiť sa skupine a autorite
učiteľa, dobre znášať odlúčenie od matky a blízkych.

V súvislosti s posudzovaním školskej zrelosti dieťaťa telesné predpoklady posudzuje lekár, duševné
psychológ, avšak musí tu byť zabezpečená úzka spolupráca a celkové posúdenie dieťaťa, pretože medzi
jednotlivými aspektami školskej zrelosti sa môžu často vyskytovať aj veľké rozpory a protirečenia. Pri
zápise detí do 1. ročníka sa diagnostikuje vnútorná a vonkajšia pripravenosť dieťaťa prostredníctvom testu
školskej zrelosti, posudzuje sa čistota reči, komunikačné schopnosti dieťaťa, ale aj smelosť (v prípade
potreby sa treba obrátiť na odborníkov, pediatrov, psychológov a logopédov). Úlohy predkladané deťom
môžu obsahovať:

➢ kresbu postavy
➢ spievanie piesne, recitovanie básničky
➢ určovanie farieb
➢ identifikáciu priestorových a časových vzťahov
➢ poznávanie geometrických tvarov, pojmy hore-dole-vľavo-vpravo
➢ počítanie predmetov do šesť, porovnávanie viac – menej – rovnako …

Úlohy sa vyskytujú v rôznej forme, ale obsah testovania je rovnaký. Skúsené učiteľky pri kontakte
s dieťaťom prispôsobia tempo testovania konkrétnemu dieťaťu.