Povinné predškolské vzdelávanie

Plniť povinné predprimárne vzdelávanie musí každé dieťa, ktoré do 31.augusta /vrátane/:

  • dovŕši päť rokov a materskú školu navštevuje dieťa formou pravidelného denného dochádzania v pracovných dňoch v rozsahu najmenej štyroch hodín denne, okrem času školských prázdnin, zúčastňovať sa však môže dieťa vyučovania aj v čase školských prázdnin,
  • dovŕši päť rokov veku a povinné  predprimárne vzdelávanie plní formou individuálneho vzdelávania, t.j. dieťa podľa § 28b ods. 2 školského zákona,
  • dovŕši päť rokov veku, ale zo zdravotných dôvodov je oslobodené od povinnosti dochádzať do materskej školy, lebo mu jeho zdravotný stav neumožňuje vzdelávať sa, t. j. dieťa podľa § 28 ods. 6 školského zákona.

V našej materskej škole Drobček organizujeme:

  • celodenné vzdelávanie
  • poldenné vzdelávanie
  • individuálne vzdelávanie

Radi Vám podáme bližšie informácie.