Program

Súkromná Materská škola Drobček, Kremnická 26, 851 01 Bratislava je zaradená do siete škôl a školských zariadení Ministerstvom školstva Slovenskej republiky.

Naša vízia:

„Moderná a zároveň rodinná škôlka.“

Našou prioritou je poskytovanie kvalitných výchovno-vzdelávacích služieb, postavených na dobrej spolupráci rodiny a školy, vytvárať tak podmienky na prežívanie šťastného detstva každého jedinca. Vytvoriť také podmienky, v ktorých sa každé dieťa bude cítiť dobre. Byť pre deti vzorom svojím správaním, konaním a pozitívne tak ovplyvňovať ich ďalšie smerovanie v živote.

Stupeň vzdelania:

Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka v materskej škole.

Dokladom o získanom stupni vzdelania  je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania, ktoré vydáva materská škola k 30. 06. príslušného kalendárneho roka.

Dĺžka dochádzky:

Materská škola poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie s možnosťou poldennej dochádzky dieťaťa do materskej školy.

Dĺžka dochádzky do materskej školy je spravidla tri-štyri roky, pohybuje sa podľa rozsahu od nástupu dieťaťa až po plnenie povinnej školskej dochádzky.

Materská škola je otvorená v priebehu celého kalendárneho roka.

Učebné osnovy tvoria vzdelávacie štandardy jednotlivých vzdelávacích oblastí.

Vzdelávacie oblasti:

  • Jazyk a komunikácia
  • Angličtina
  • Matematika a práca s informáciami
  • Človek a príroda
  • Človek a spoločnosť
  • Človek a svet práce
  • Umenie a kultúra
  • Hudobná a Výtvarná výchova
  • Zdravie a pohyb
  • Telesná a pohybová výchova

Počas roka realizujeme týždenné tematické celky.

Počas týždňa v škôlke prebieha v pravidelných intervaloch podľa rozvrhu muzikoterapia, art terapia, telesné cvičenia na uvoľnenie, športové aktivity, angličtina, detské hry, pobyt vonku, krúžková činnosť. Zapracované sú aj doplnkové aktivity.

Výchovno- vzdelávaciu činnosť plánujeme.

Informácie o plánoch a ich naplnení budú vždy v aktualitách.

Zároveň prostredníctvom Edupage zaslané všetkým rodičom.

Personálne zabezpečenie:

Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečujú pedagogickí zamestnanci materskej školy, ktorí spĺňajú kvalifikačné nároky.

Posteľná bielizeň a jej pranie a žehlenie zabezpečuje materská škola.

Doplnkové aktivity:

Zabezpečujeme psychologické a logopedické poradenstvo.

Stravovanie je v našej školskej jedálni, ktorá je taktiež zaradená do siete škôl a školských zariadení.

Jedálny lístok zverejňujeme týždenne, prostredníctvom Edupage, kde je zasielaný všetkým rodičom.

Je možná celodenná alebo v prípade poldenného pobytu len poldenná strava.

Vyvážená, zdravá strava je podmienkou fungovania školskej jedálne.

Pitný režim je zabezpečený počas celého dňa.

Zaisťujeme bezpečnosť a ochranu zdravia detí.