Vybavenie škôlky

Materiálovo technické a priestorové podmienky:

Materská škola je situovaná na prízemí školskej budovy so samostatným vchodom.

Priestory našej škôlky sú zariadené nadštandardné,s vysokou dávkou citu, rozumu a fantázie.

K dispozícii máme pavilón materskej školy, kde sú triedy, spálne, hygienické zariadenia, špecializovaná  trieda pre výtvarné, tvorivé a rozumové aktivity, vedenie MŠ, šatne, jedáleň. V objekte máme aj vlastnú práčovňu. Pre pobyt vonku je vyčlenené detské ihrisko. Deti na ňom majú možnosť využiť odrážadlá a kolobežky, takžeb si prirodzene osvoja aj dopravné predpisy! Na ihrisku sú preliezky, pieskovisko, domček, lavičky, hojdačky. V lete využívame na hru a zábavu aj detský bazén, kvetinové a zeleninové záhony.

Každá trieda je vybavená interaktívnym TV s prístupom na vysokorýchlostný internet, dataprojektorom a plátnom, nosičom na prehrávanie zvukových, zvukovo-obrazových nahrávok pre deti, tabletmi pre výuku a inšpiráciu k hre. Každý jeden učiteľ má k dispozícii PC, tlačiareň, kopírku.

Máme vytvorenú veľkú zbierku podnetných hračiek, učebných pomôcok, detských kníh, detských kníh s digitálnym perom, názorných obrazov, hudobných nástrojov / 4 pianína, elektronické klavíry, Orffove detské hudobné nástroje, flauty, harmoniky/ a neustále zbierky rozširujeme.

Výtvarná miestnosť je vybavená množstvom výtvarných potrieb, materiálu k rôznym výtvarným činnostiam.

Prostredie škôlky je estetické a podnetné. Každá trieda je jedinečná. Rozmiestnenie nábytku rešpektuje potrebu detí mať dostatok priestoru na hry, pohybovo-relaxačné cvičenia a odpočinok, s ľahkým prístupom ku hračkám a pomôckam. V každej triede sú vytvorené hravé a pracovné kútiky. K štandardnému a nezastupiteľnému vybaveniu patria hračky a nábytok pre deti/ stoly, stoličky a zariadenie triedy, ležadlá/, ktoré rešpektujú výškové a veľkostné požiadavky podľa veku detí. Všetky triedy sú klimatizované.

Posteľná bielizeň a jej pranie a žehlenie zabezpečuje materská škola.

Stravovanie je v našej školskej jedálni, ktorá je taktiež zaradená do siete škôl a školských zariadení.

Jedálny lístok zverejňujeme týždenne. Prostredníctvom Edupage je zasielaný jedálny lístok všetkým rodičom.

Je možná celodenná alebo v prípade poldenného pobytu len poldenná strava.

Vyvážená, zdravá strava je podmienkou fungovania školskej jedálne.

Pitný režim je zabezpečený počas celého dňa. Zaisťujeme bezpečnosť a ochranu zdravia detí.