Školský rok 2022/2023

Školský rok sa začína 1. septembra 2022. Školské vyučovanie sa začína 5. septembra 2022 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2023 (utorok). Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2023 (stredu) a končí sa 30. júna 2023 (piatok).

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2022/2023

Jesenné prázdniny: 28.10.-31.10.2022

Vianočné prázdniny: 23.12.-07.01.2023

Jarné prázdniny: 20.02.-24.02.2023

Veľkonočné prázdniny: 06.04.-11.04.2023

Letné prázdniny: 01.07.-31.08.2023

Materské školy nemôžu kopírovať školské prázdniny tak, ako ich určuje vyhláška MŠ SR č. 231/2009 Z. z., o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách, ktorá sa na materské školy nevzťahuje.

Materské školy v priebehu školského roka, pred jednotlivými školskými prázdninami, môžu zisťovať predbežný záujem zákonných zástupcov o dochádzku detí do materskej školy v tomto čase. Táto možnosť vyplýva z potreby včas aktuálne reagovať (zmenou organizácie výchovnovzdelávacej činnosti, personálnym zabezpečením, rozsahom a spôsobom zabezpečenia stravovania, vykurovania atď.) na prípadný znížený záujem zákonných zástupcov o materskú školu v danom čase.

O organizácii výchovno-vzdelávacej činnosti a prevádzke materskej školy počas školských prázdnin rozhoduje riaditeľka materskej školy v spolupráci so zriaďovateľom, pričom rešpektuje oprávnené požiadavky zákonných zástupcov.

Materská škola je určená pre všetky deti, bez ohľadu na to, či sú ich zákonní zástupcovia zamestnaní, alebo nie, ako aj bez ohľadu na to, či sú ich matky na materskej dovolenke s ďalším dieťaťom.

O každom obmedzení alebo prerušení prevádzky materskej školy musí materská škola vopred a preukázateľne informovať zákonných zástupcov.

Dochádzka dieťaťa do materskej školy je celoročná, nemožno ju obmedzovať len na obdobie počas školského vyučovania. V čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu môže príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a školstva SR vydať pokyny, ktorými na určitý čas uprednostní dochádzku niektorých detí do materskej školy a naopak, dochádzku niektorých detí do materskej školy na určitý čas obmedzí príp. neumožní, v záujme napr. bezpečnosti a ochrany zdravia detí a zamestnancov materských škôl. Zakázať, alebo inak obmedziť dochádzku žiadneho dieťaťa do materskej školy počas školských prázdnin nie je možné, a to ani dieťaťa, ktoré plní povinné predprimárne vzdelávanie.