Cenník

V Súkromnej materskej škole, Kremnická 26,851 01 Bratislava je poplatok za opatrovanie, starostlivosť o dieťa a výchovno-vzdelávaciu činnosť na mesiac 410 € (platí od 1.11.2023).

  • stravná jednotka na deň je  5€  /desiata, obed, olovrant/
  • k prijatiu je potrebné vyplniť záväznú prihlášku a podpísať zmluvu o poskytovaní starostlivosti o dieťa
  • poplatok za opatrovanie a starostlivosť o dieťa sa uhrádza vopred za celý mesiac, najneskôr vždy k 1. dňu v mesiaci
  • v hotovosti na sekretariáte
  • prevodom na číslo účtu SK94 1100 0000 0029 4103 3380, pričom je potrebné uviesť variabilný symbol, ktorý Vám bude pridelený pri podpise zmluvy
  • zaplatené dni sa nenahrádzajú ani neprenášajú z jedného mesiaca do druhého
  • v prípade nahlásenej neprítomnosti sa poplatok za stravu vráti, strava sa odhlasuje ráno sms správou najneskôr do 8:00 na telefónnom čísle 0944 108 868