Vyučovacie predmety

Zoznam povinných predmetov, ktoré sa vyučujú  počas 4-ročného štúdia.

 • Slovenský jazyk a literatúra
 • Anglický jazyk
 • Nemecký jazyk
 • Matematika
 • Aplikovaná informatika
 • Administratíva a korešpondencia
 • Právo
 • Komunikácia
 • Technické a technologické vzdelávanie
 • Ekonomika
 • Účtovníctvo
 • Telesná výchova
 • Svet práce
 • Praktická príprava
 • Etická výchova alebo Náboženská výchova
 • Dejepis
 • Náuka o spoločnosti
 • Ekológia
 • Fyzika
 • Chémia