Cenník

Naša škola je zaradená do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, preto je financovanie školy zložené z dvoch základných zdrojov – príspevkov rodičov a štátnej dotácie.

Príspevky rodičov pozostávajú z platenia jednorazového zápisného a z príspevku rodičov (školného) na daný školský rok.

Zápisné je jednorazový príspevok na celú dobu štúdia dieťaťa a zabezpečuje služby spojené s otvorením novej triedy. Rodičia zaplatia tento príspevok pri podpise Zmluvy o štúdiu.

Každoročný príspevok rodičov (školné) škola použije za nadštandard vo vzdelávacích službách.

V prípade, ak študent zanechá štúdium, zaplatené príspevky sa nevracajú.

Výšku príspevkov určuje škola každoročne s ohľadom na zmeny ekonomických podmienok v celoštátnom meradle tak, aby ich výška v pomere k cenám zostávala zachovaná.

Výška zápisného pre zápis žiaka na školský rok 2023/2024 je 600,- €.

  • Zápisné na štúdium sa uhrádza spolu s prvou splátkou pri nástupe na štúdium

Výška školného na školský rok 2023/2024 je 2400,- €.

  • Zákonný zástupca študenta je povinný zaplatiť príspevok vo výške 2400,- € v troch splátkach:
    • 1. splátka do piatich pracovných dní od podpísania zmluvy vo výške 800,- € v 1.ročníku, vo vyšších ročníkoch do 15. júna príslušného roka
    • 2. splátka do 15. novembra príslušného roka vo výške 800,- €
    • 3. splátka do 28. februára príslušného roka vo výške 800 ,- €
  • Pri štúdiu v zahraničí zaplatí študent zápisné a pomernú časť príspevku, t. j. za každý začatý mesiac na súkromnom gymnáziu. V prípade, že bude v zahraničí celý školský rok, zaplatí len zápisné.